fbpx

Provozní řád klubu

Provozovatel

Provozovatelem klubu Alcatraz Exit (též označen názvem Alcatraz bar či Alcatraz club) je relax park Modrá stodola, Kamýcká 651/31, Praha 6, 165 00. Dič: 057 04 545. Odpovědný vedoucí: Ing. Martin Herzman

Úvodní ustanovení

Tento provozní řád vymezuje některá pravidla chování návštěvníků Alcatraz clubu. Provozním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro návštěvníky Alcatraz clubu z obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z organizačních pokynů Provozovatele.

Každý návštěvník Alcatraz clubu je povinen počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví, majetku, práv či oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, veřejného pořádku či mravnosti, a aby nerušil či neobtěžoval jiné návštěvníky.

Prostory Alcatraz clubu jsou z důvodu bezpečnosti a prevence kriminality monitorovány kamerovým systémem.

Provozní doba klubu 

Pátek a neděle: 20:00 – 04:00 hod.

Vstup do objektu je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v objektu mimo provozní dobu je zakázáno.

Provozovatel je oprávněn otevřít/uzavřít  Alcatraz club v jiných než stanovených hodinách, a v odůvodněných případech přerušit i právě probíhající provoz. Provozovatel je oprávněn ukončit provoz klubu dříve než ve stanovených hodinách, klesne-li počet Návštěvníků pod 20 osob. Dále je Provozovatel oprávněn ukončit provoz klubu dříve než ve stanovených hodinách, hrozí-li vznik vážné škody na prostorách, v nichž se nachází Alcatraz club, či na jeho vybavení, případně taková škoda vznikla; vážnou škodou se rozumí škoda, jejíž odhadovaná výše činí alespoň 10.000,- Kč; či dojde k závažnému trestnému činu (zejména ke rvačce, ublížení na zdraví).

Dojde-li k předčasnému ukončení provozu Alcatraz clubu, Návštěvník nemá právo na vrácení či náhradu vstupního poplatku. Provozovatel si vyhrazuje právo tento Provozní řád změnit.

Provozní a návštěvní pokyny

Každý Návštěvník vstupuje a pobývá v Alcatraz clubu na svou odpovědnost a vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

Návštěvníkem se stává každý, kdo vstupuje do objektu Alcatraz clubu. Na vstup do Alcatraz clubu ani na pobyt v Alcatraz clubu není právní nárok, a to ani když je vstup do Alcatraz clubu podmíněn zaplacením vstupního poplatku. V případě, že je vstup do Alcatraz clubu zpoplatněn, je vstup do Alcatraz clubu přípustný až po zaplacení stanoveného vstupního poplatku. Provozovatel vydá Návštěvníkovi po zaplacení vstupního poplatku identifikační náramek, potvrzující zaplacení vstupního poplatku. Identifikační náramek je nepřenosný.

Návštěvník je kdykoliv během pobytu v Alcatraz clubu povinen, třeba i opakovaně, prokázat k žádosti Provozovatele zaplacení vstupního poplatku, a to neprodleným předložením neporušeného identifikačního náramku. Pokud se Návštěvník odmítá prokázat neporušeným identifikačním náramkem či předal-li jej jiné osobě, Provozovatele to opravňuje k jeho vykázání z Alcatraz clubu. Zakáže-li Provozovatel Návštěvníkovi další setrvání v Alcatraz clubu z důvodů uvedených v tomto Provozním řádu nebo v případě porušení tohoto Provozního řádu, Návštěvník nemá právo na vrácení či náhradu vstupního poplatku.

V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou Návštěvníci Alcatraz clubu povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených Provozovatelem, kteří dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR a Obecní policii Horoměřice. V případě porušení Provozního řádu může být Návštěvník Pořadatelem z Alcatraz clubu vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

Do klubu bude umožněn vstup pouze osobám starším 18ti let na základě předložení průkazu totožnosti s fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, ISIC karta). 

Z bezpečnostních důvodů je každý Návštěvník povinen na vyzvání Provozovatele ukázat obsah kapes nebo příručních zavazadel. Pokud toto Návštěvník odepře, nebude mu umožněn vstup. Provozovatel je oprávněn kdykoliv během pobytu Návštěvníka v Alcatraz clubu, třeba i opakovaně, požadovat, aby se Návštěvník podrobil kontrole, a to zejména za účelem ochrany života, zdraví a majetku jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, práv a oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, veřejného pořádku a mravnosti, jakož i dodržování obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, Provozního řádu či organizačních pokynů Provozovatele.

Návštěvníci nesmí do Alcatraz clubu vnášet nebezpečné předměty – zbraně, střelivo, munici či jakoukoliv jejich část; nelegální zbraně (obranné spreje, elektrické paralyzéry, tasery apod.); bodné, sečné či úderové zbraně či jakoukoliv jejich část; pyrotechniku, tlakové nádoby, spreje, injekční jehly apod. Tyto předměty budou na vchodu zadrženy provozovatelem a při odchodu navráceny. Odmítne-li Návštěvník předat tyto předměty do úschovy po dobu svého pobytu v objektu, nebude do Alcatraz clubu vpuštěn.

Provozovatel je oprávněn do Alcatraz clubu nevpustit podnapilé osoby, osoby pod vlivem návykových látek, agresivní osoby nebo osoby ohrožující bezpečnost v prostorách Alcatraz clubu. Dále nevhodně oblečené osoby dle svého uvážení; tj. osoby ve znečištěném, roztrhaném či zapáchajícím oděvu či nevhodném oděvu typu: tepláky, šusťáky, maskáčové oblečení, montérky a jiné pracovní oblečení apod.

Návštěvníci nesmí do Alcatraz clubu vnášet vlastní nealkoholické a alkoholické nápoje nebo potraviny. Občerstvení bude na vchodu zadrženo provozovatelem a vyhozeno. Výjimku tvoří alkoholické a nealkoholické nápoje, které slouží např. jako dárek na narozeninovou oslavu konající se v objektu Alcatraz clubu, ty budou Provozovatelem zadrženy, uloženy a při odchodu navráceny. Výjimku dále tvoří občerstvení typu narozeninový dort apod., jehož konzumace v Alcatraz clubu  je předem dohodnuta s Provozovatelem.

Dále Návštěvníci nesmí do Alcatraz clubu vnášet omamné či psychotropní látky (např.: drogy) či jinak životu či zdraví nebezpečné či ohrožující látky (např.: jedy, hořlaviny, žíraviny, těkavé, leptavé, barvicí látky), jakož i látku neznámého charakteru. Provozovatel je oprávněn vykázat z Alcatraz clubu Návštěvníky v podnapilém stavu či pod vlivem návykových látek, kdy svým chováním obtěžují či ohrožují ostatní Návštěvníky nebo majetek Alcatraz clubu. Provozovatel je dále oprávněn z Alcatraz clubu  vykázat Návštěvníka, který veřejně schvaluje jednání jiného návštěvníka, jemuž Provozovatel zakázal další setrvání v Alcatraz clubu.  Návštěvníkovi může být odmítnut opětovný vstup do Alcatraz clubu je-li podezření, že při opuštění prostor si může opatřit drogy pro své užití či jejich další prodej v Alcatraz clubu, nebo konzumuje-li alkoholické nápoje před Alcatraz clubem.

Před vchodem do Alcatraz clubu (vchod Modré stodoly) a jeho přilehlém okolí jsou návštěvníci povinni zachovávat noční klid, který je stanoven mezi 22:00 – 06:00 hodinou ranní. Rušení nočního klidu je podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., přestupkem! Provozovatel si vyhrazuje právo nevpouštět opětovně do klubu osoby, které klub opustily, aby nedocházelo k porušování zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; shlukováním těchto osob před clubem, které vede k rušení nočního klidu.

Provozovatel upozorňuje návštěvníky klubu, že pokud na jednu kabinku na toaletách vstupují dvě a více osob najednou, může v takovém případě Provozovatel zasáhnout.

Návštěvníkům je zakázáno vynášet jakékoliv sklo (sklenice, lahve), plastové kelímky, případně jiný inventář z Alcatraz clubu.

V klubu Alcatraz je přísně zakázáno:
– manipulovat s otevřeným ohněm
– požívání omamných či toxických prostředků
– používání kolečkových bruslí, skateboardů, koloběžek apod.
– vodění zvířat do prostor
– manipulace s volným inventářem Alcatraz clubu (kromě židlí), poškozování vybavení, včetně popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení
– vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (včetně tanečního prostoru pro tanečnice a stage)
– zasahovat do elektrických zařízení a rozvodů
– manipulovat s prostředky protipožární ochrany bez požárního nebezpečí

Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli Alcatraz clubu. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy.

Úrazy či škody na majetku je Návštěvník povinen neprodleně oznámit Provozovateli Alcatraz clubu. U Provozovatele je uložena vybavená lékárnička první pomoci, určená k ošetření drobných zranění Návštěvníků. V případě potřeby ošetření oslovte nejbližšího zaměstnance. 

Šatna

Z bezpečnostních důvodů jsou povinni návštěvníci Alcatraz clubu odložit si bundy, kabáty a příruční zavazadla včetně igelitových tašek apod. do šatny. Provozovatel si vyhrazuje právo upozornit hosty na uložení věcí do šatny. Neskladné či objemné předměty budou taktéž uloženy v šatně.

Provozovatel neručí za obsah kapes a zavazadel uložených v šatně. Provozovatel neručí za odložené věci v objektu Alcatraz clubu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí Návštěvníků.

Věci uložené v šatně, k nimž se Návštěvník nemůže prokázat šatním lístkem, mu budou vydány po jejich podrobném popisu po řádném ukončení akce. Věci ponechané nebo zapomenuté v šatně po řádném ukončení provozu, budou oproti šatnímu lístku vydávány po dobu jednoho kalendářního týdne, poté budou zlikvidovány.

Provozní řád Alcatraz coctail bar

Každý návštěvník je povinen se seznámit při vstupu do provozovny s tímto provozním řádem.
Kompletní provozní řád je k dispozici na baru klubu nebo na internetových stránkách.

Vstupem do provozovny návštěvník souhlasí a řídí se jednotlivými body provozního řádu.

Provozní řád vymezuje některá pravidla chování návštěvníků provozovny. Provozním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro návštěvníky provozovny z obecně závazných právních předpisů, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování. 

Vzhledem k OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE OBCE HOROMĚŘICE Č. 1/2017 o Nočním klidu je zakázáno rušit noční klid v době od 22.00 do 6.00 hod. Z tohoto důvodu není možné seskupování hostů před prostorem Clubu a přilehlých prostranství (areál Modré stodoly).  Ti se zde zdržují pouze za účelem odchodu a příchodu do klubu. 

V případě nedodržení tohoto ustanovení a porušování nočního klidu nebude umožněn hostům další vstup do klubu, bez možnosti refundace vstupného (vstupné propadá bez nároku). Zároveň mohou být využity všechny zákonné prostředky k zachování klidu (zavolání obecní či státní policie).

Hosté mají k dispozici po 22.00 hod vnitřní odhlučněný prostor kuřárny.

V případě opuštění klubu za účelem ochlazení nebo užívání tabákových výrobků se chovají spořádané a především tiše – nenarušují noční klid. V případě porušení tohoto pravidla nebude hostovi umožněn další vstup do clubu.

Hosté se nacházejí v prostorách soukromého pozemku a jsou vždy povinni na vyzvání obsluhy / ochranky opustit areál Modré stodoly. V opačném případě, mohou být využity všechny zákonné prostředky (Policie)

Vzhledem k platnosti Zákona č. 65/2017 Sb. – Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, není povoleno užívání tabákových výrobků uvnitř Clubu. Porušením se dotyčný dopouští porušení zákona a na jeho základě může být postihován.

Do provozovny je povolen vstup pouze osobám starším 18 let včetně. Host je povinen se prokázat platným dokladem totožnosti, ze kterého je patrné datum narození ve spojení s fotografií.

Do provozovny není povoleno vnášet zbraně jakéhokoliv typu a látky nebezpečné či ohrožující život či zdraví.

Do provozovny není povoleno vnášet a používat pyrotechniku.

Do provozovny není povoleno vnášet a následně konzumovat drogy, vlastní jídlo a nápoje. 

V případě porušení bude host vykázán z provozovny.

Do provozovny není povolen vstup zvířatům.

Každý host provozovny je povinen využít šatnu, kde si musí odložit svrchní oděv, deštník

a nadměrná zavazadla (batohy, tašky, apod.). Šatna neslouží k odkládání cenných věcí. 

Provozovatel neodpovídá za obsah kapes a zavazadel uložených v šatně.

V případě ztráty šatního lístku, musí host vyčkat do konce provozní doby, kdy mu bude případně nalezená věc vydána.

V případě ztráty osobního majetku, který nebyl uložen na šatně, nenese provozovatel odpovědnost. Za osobní cennosti si návštěvník vždy odpovídá sám.

Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit do provozovny návštěvníka nevhodně oblečeného (znečistění, roztrhaný, zapáchající oděv, apod.), podnapilého, pod vlivem drog či jiných návykových látek, agresivní osoby, nebo jiného nevhodného stavu. 

Do provozovny není povolen vstup ve sportovním, pracovním či neúhledném oděvu (například: maskáčové oblečení, šusťáky, tepláky, apod.). Vyjímka platí pouze v době tematických večerů.

Provozovatel si vyhrazuje právo požádat o nahlédnutí do dámských tašek a kabelek, uzná-li to 

za nezbytně nutné. Provozovatel si vyhrazuje právo nevpustit osobu, která odmítá předložit svou tašku, kabelku k nahlédnutí.

Jakýkoliv projev agrese je v provozovně nežádoucí a host bude vykázán. Provozovatel si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v provozovně.

Každý host je povinen uposlechnout pokynů manažera provozu, v opačném případě může být vykázán z provozovny.

V případě evakuace provozovny je host povinen se řídit pokyny ostrahy provozu a manažera.

Provozovatel přísně zakazuje návštěvníkům vstupovat do míst, které nejsou určeny pro návštěvníky (zázemí provozovny, prostor za barem, skladové prostory, apod.)

V baru je možno platit kartou nad částky 200,-Kč

Provozovatel si vyhrazuje právo vykázat hosta z provozovny při nevhodném chování a porušení některého z bodů uvedených v provozním řádu, a to bez náhrady vstupného v případě, že již bylo uhrazeno.

V prostorách provozovny je instalován kamerový systém.

Host vstupem do provozovny souhlasí s pořízením fotografií v prostorách provozovny a jejich následným umístěním na webových stránkách provozovatele. 

Provozovatel si vyhrazuje právo na úhradu škody na vybavení provozovny (sklo, porcelán, popelníky, drobné dekorace a jiné předměty). Při úmyslném poškození či zdemolování majetku, nebo vybavení vyšší hodnoty je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození.

Seznam alergenů Vám na vyžádání sdělí obsluha.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Provozní řád naleznete v elektronické podobě na našich webových stránkách: www.alcatraz.cz.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny v provozním řádu.

Provozovatel: relax park Modrá stodola, Kamýcká 651/31, 165 00, IČ:05704545

 

DĚKUJEME ZA DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU.

Důležité kontakty

V naléhavých případech volejte telefonicky:

Evropské číslo tísňového volání – 112

Záchranná služba – 155

Policie – 158 

Hasiči – 150

 

S platností od 5.10.2018

Ing. Martin Herzman, ředitel